Νομική Αποποίηση Ευθυνών

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι Ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

  • "Εταιρεία" (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", ή "μας" αναφέρεται στην Logistaras Ltd, Μεσαορίας 10, CY-2549 Λευκωσία.
  • Ο όρος "Υπηρεσία" αναφέρεται στην Εφαρμογή ή/και τον Ιστότοπο.
  • "Εσείς" σημαίνει το φυσικό πρόσωπο - συνδρομητής που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή άλλη νομική οντότητα ή οργανισμός για λογαριασμό του οποίου το εν λόγω φυσικό πρόσωπο - συνδρομητής έχει δημιουργήσει λογαριασμό για τη χρήση και την πρόσβαση στην Υπηρεσία,  ανάλογα με την περίπτωση.
  • "Εφαρμογή" ή/και "Ιστοσελίδα" σημαίνει το πρόγραμμα λογισμικού που αναπτύχθηκε και προσφέρεται σε εσάς μέσω μηνιαίας συνδρομής από την Εταιρεία και το οποίο κατεβάζετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με την ονομασία Logistaras.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, την Εφαρμογή και/ή από την Ιστοστελία, τα πνευματικα δικαιώματα και ιδιοκτησία που ανήκουν στην Εταιρεία. Παρόλο που καταβάλλουμε προσπάθειες να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την Υπηρεσία ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις Yπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως, όταν βασίζεστε οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες γίνεται με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας. Μέσω αυτής της Υπηρεσίας, υπάρχει περίπτωση να συνδέεστε με άλλες εφαρμογές ή/και ιστότοπους που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της φύσης, του περιεχομένου και της διαθεσιμότητας αυτών των εφαρμογών και/ή ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις του περιεχομένου της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών για εξωτερικούς συνδέσμους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές εφαρμογές ή/και ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν.

Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτές τις εξωτερικές εφαρμογές ή/και ιστότοπους.

Αποποίηση ευθύνης για λάθη και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι μόνο για γενική καθοδήγηση. Ακόμη και αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι επίκαιρο και ακριβές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε άλλες τρίτες χώρες/ηπείρους, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Καμία αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους ή επαγγελματίες συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

Αποποίηση ευθύνης "Χρήση με δική σας ευθύνη"

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λήφθηκε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημία, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Επισκεπτόμενοι και περιηγούμενοι στις σχετικές πολιτικές στον ιστότοπό μας: http://www.logistaras.com